Skip to content
Home » Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ALAPADATOK
Név: Hosszú és Halmos KFT
Székhely: 8000 Székesfehérvár Halom u. 4.
Telephely: 1023 Budapest Frankel Leó utca 48.
Számlavezető bank: B3 Takarék Szövetkezet, 8444 Szentgál Fő u. 30.
Adószám: 22976756-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-019221
Nyilvántartásba vette a Székesfehérvári i Törvényszék Cégbírósága

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak és az ügyfélszolgálat adatkezelését szabályozza:
http://www.mjlake.hu/ és a https://www.facebook.com/mjlakebuvar/

Amikor ön a http://www.mjlake.hu/ és a https://www.facebook.com/mjlakebuvar/
szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.

A Hosszú és Halmos KFT a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó beleegyezése nélkül, – amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

AZ ÖN JOGAI

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Az ön kérésére a szolgáltató tájékoztatást ad az önre vonatkozó és a szolgáltató által kezelt, illetve a szolgáltató (vagy a szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató az ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel: Email: info@mjlake.hu
Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére:
1023 Budapest Frankel Leó utca 48.

HELYESBÍTÉS

Amennyiben ön vagy a szolgáltató észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár a szolgáltató saját intézkedése folytán a szolgáltató a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

TÖRLÉS

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli a vállalkozó. A vállalkozó vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az ön adatait törölni. A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli a szolgáltató az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

ZÁROLÁS

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által a szolgáltató részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A szolgáltató az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a szolgáltató csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
Email: info@mjlake.hu

Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére:
1023 Budapest Frankel Leó utca 48.

A HATÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, ön választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

AZ ADAT FORRÁSA

Az ön személyes adatait a szolgáltató részére a Megrendelőlapot vagy Kapcsolati űrlapot kitöltő személy szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés nem öntől érkezett, a szolgáltató ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a szolgáltató részére benyújtott adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt.

ADATBIZTONSÁG

A szolgáltató minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A GDPR Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
– az adatgyűjtés ténye,
– az érintettek köre,
– az adatgyűjtés célja,
– az adatkezelés időtartama,
– az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
– az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/ /Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ /Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÖNÁLLÓ ADATKEZELÉSEK

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adottesetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges és jogos érdek
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja

Az érintettek köre: A szolgáltatónak rendelést leadó ügyfelei.

Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, egyéb az ügyfél által megadott megjegyzés

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az ajánlati kötöttség fenn álltáig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: Nem tudja társaságunk az ajánlatot érdemben elbírálni.
Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelesség teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Az érintettek köre: A szolgáltató vásárlói
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám, számlázási cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: törvényi kötelezettség megsértése

Szállítással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A megrendelt áru, termék, vagy szolgáltatás kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintettek köre: A szolgáltatónak szállítást igénylő vásárlói..
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A kiszállítás elmarad.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre: A szolgáltató oldalain regisztráló ügyfelek.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A szolgáltatás nem lesz személyre szabható.
Merüléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja a jelentkezők orvosi és szakmai felkészültségi szintjének a megállapítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása szerződés megkötésének előkészítésének céljából jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre: A szolgáltatónál búvár merülést igénylő ügyfelei
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím, egészségügyi és képzettségi adatok
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: teljesítés után 5 évig
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A merülés nem lehetséges.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell

üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.2.ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Közösségi oldal adatfeldolgozó I.: Facebook Ireland Limited
Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F
Közösségi oldal adatfeldolgozó II.: Google LLC (“Google”) ;
székhelye: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap
és a letöltési felhőszolgáltatás

(elérési link) biztosítása adatvédelmi tájékoztatója:
https://policies.google.com/?hl=hu
Ügyfélkezeléssel kapcsolatos
adatfeldolgozás és adattovábbítás:
Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja
webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is.

A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. ( 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analiytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül un. remarketing hirdetéseket futtat.
Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat at Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken találhatóak:
http://www.google.com/privacy.html és
https://www.facebook.com/abaut/privacy/

A SZERVERNAPLÓZÁS
Az oldalak meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. 13/A.§ (3) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: 15 nap.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

AZ OLDALON TÖRTÉNŐ COOKIE-K HASZNÁLATA ÉS AZ ADATOK GYŰJTÉSE.

A cookie meghatározása: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely

felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

A cookie-k kategóriái:
1) feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

2) a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

3) a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

4) célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára.

Google elemzés: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapunkat. Az információt jelentések összeállítására és arra használjuk, hogy a weboldal fejlesztésében nyújtson segítséget. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információt, ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan mentek rá az oldalra, és hogy milyen oldalakat látogattak meg.

FONTOSABB COOKIE KATEGÓRIÁK:

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.
currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához.
A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához.

Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat helyez el a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.

A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Aztrögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebookképponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

NLG-System Bt. 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Honlap: http://www.nlgsys.net/elerhetoseg

Budapest, 2021 március 31.